Education Committee

Chairman Co - Chairman
Mr. Ganesh Angane Mr. Vimal Mehra
Dr. Ravindra Gandhi Mr. Bhaumik Mehta Dr. Raghav Rao Mr. Z. Lakdawala
Mr. Utsab Choudhuri Dr. Subhash Srivastava Mr. R . Sridharan