Exhibition Committee : Asia Coat + Ink Show 2024

Chairman
Mr. Shekhar Iyer
Dr. Ravindra Gandhi. Mr. Abhay Shah Mr. B. B. Sen
Mr. Bhaumik Mehta Mr. Dayakar Reddy Mr. Karan Mahajan
Mr. K. S. Murthy Dr. Raghav Rao Mr. Rahul Sharma
Mr. Ujjwal Vyas Mr. Vimal Mehra Mr. R. Sridharan